Październik 23 2019 07:23:30
Nawigacja
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Piękno
· Dieta
· szukam na randkę
· Zmiana mieszkania
· Intrygująca wiedza
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Komenda Miejska Poli...
· Postanowienie Sądu R...
· Ruch Społeczny im. P...
· Złoty słabszy w I kw...
· Składowisko odpadów ...
Ostanie komentarze
Newsy
Bardzo ciekawy artykuł...
[FREE zip] ZAYN Icaru...
[url=http://publish.ly...
[url=https://emaze.me/...
TIKTOK hack 2019 gener...
TIKTOK hack 2019 gener...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
[url=http://vk.com/pag...
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
W Włoclawku opozycja o...
jestem pewien ze posło...
marsz emerytów robi Da...
Grażyna Przybylska Wendt
[url]http://www.bibula...
Dziś widać ze PIS się ...
[url]https://l.faceboo...
Oby, panie prezesie, oby.
Gdyby tam zostal to uw...

Artykuły
I już nie zostaną osąd...
realista, Twoje słowa ...
Zrugał nas nieco będąc...
Europa zmierza w stron...
warto pielęgnować pamięć
nieprędko poznamy prawdę
ciekawe czy Kisielińsc...
że obwodnica płocka zo...
zgodnie z pismem min.i...
Sąd Rejonowy w Sochac...

Galeria
powiadomic
ORMO wiecznie zywe
fajna laska z tej blon...
[url]http://wpolityce....
tym kapelanom II S nie...
kwiatonosz
ciekawe choroby kaczyń...
to tak jak gra w tusko...
Świetna była ta bajka,...
was? przecież ty jeste...
Najczęściej...
...czytane newsy:
Powitanie ministra Ziobro w Płocku
Zaproszenie na uroczystości
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Przasnyszu
Chwila bez polityki, czyli jazda "bez trzymanki"
SKANDAL! CENZURA POLITYCZNA W DZIENNIKU.PL
30 lat temu. "Prawda o płockiej Solidarności"
Wniosek o pozbawienie honorowego obywatelstwa miasta Płocka
Podziękowania
Uciekać przed kryzysem
93 rocznica odzyskania niepodległości w Płocku


...czytane artykuły:
Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku
Marek Martynowski: Zanim zagłosujesz poznaj mnie i moje poglądy
Forum Młodych PiS w Płocku
Klub GP w Płocku
Apel do radnych
Składowisko odpadów w Rachocinie do zamknięcia?
Złoty słabszy w I kwartale nie tylko od euro, ale i walut regionu
Komenda Miejska Policji w Plocku-odpowiedź
Państwo bez głowy


...oglądane fotki:
p1000098.jpg
zyrardow4_1.jpg
758cb69f3fd1b0a4c2b4abb8bcd3fa85.jpg
32e013d208bd4ab872c69543bdd1041f.jpg
msza10.jpg
msza2.jpg
adsc06958.jpg
terlikowski2.jpg
img_0037.jpg
9_2.jpg

Polub nas na Facebook i poleć stronę znajomym!
Zobacz także
· PiS wprowadza poprawkę do budżetu: To inwestycja w bezpieczeństwo
· Prezydent Płocka nie chce zająć się miejscem kaźni Polaków
· Prezydent Płocka z PO kompromituje Schetynę: "Za kwestie przyjmowania uchodźców odpowiada rząd"
· Prezydent Duda będzie w Żurominie
· Zjazd "Solidarności". Prezydent i premier w Płocku
· Prezydent Polski z ponowną wizytą w Płocku
· Czarny protest. Słowa ginekolożki kontra projekt ustawy
· Prezydent Nowakowski próbuje manipulować ws. reformy oświaty
· Prezydent Płocka dołączy do puczu? Ratusz: Gwardia Ludowa nie zniknie
· Prezydent insynuuje, Przewodnicząca odpowiada
· Islamscy imigranci w naszym mieście? "Dlaczego nie", odpowiada Prezydent Płocka
· Nasz prezydent, wasz redaktor
· Prezydent Płocka i 28 innych łamie standardy wyborcze
· "Rok 1945 w Płocku i na Mazowszu"
· Stanowisko PiS ws. budżetu Płocka na 2015 r.
Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2011 rok
Płock


źródło: tp.com.pl

Bez­ko­li­zyj­ne skrzy­żo­wa­nie al. Pił­sud­skie­go z li­nią ko­le­jo­wą, bu­do­wa ulic Oto­liń­skiej, Gra­nicz­nej, dru­gie­go pa­sa Wy­szo­grodz­kiej na od­cin­ku od Po­dol­szyc do Imiel­ni­cy oraz roz­po­czę­cie bu­do­wy ob­wod­ni­cy pół­noc­no – za­chod­niej to naj­wię­ksze in­we­sty­cje dro­go­we, któ­re zna­laz­ły się w pro­jek­cie przy­szło­rocz­ne­go bu­dże­tu Płoc­ka.

W ubieg­ły czwar­tek, 18 li­sto­pa­da, pre­zy­dent Płoc­ka Mi­ro­sław Mi­lew­ski przed­sta­wił za­ło­że­nia przy­szło­rocz­ne­go bu­dże­tu. Wy­nie­sie on 719 mln zło­tych. 135 mln z tej kwo­ty zo­sta­nie przez­na­czo­nych na wy­dat­ki in­we­sty­cyj­ne. De­fi­cyt, któ­ry bę­dzie po­kry­ty z wol­nych środ­ków oraz z kre­dy­tu, to za­led­wie 25 mln zł. Dla po­rów­na­nia te­go­rocz­ny de­fi­cyt wy­niósł 91 mln zł.

103 mln zł w przy­szłym ro­ku Urząd Mia­sta wy­da na bu­do­wę dróg: – Wy­bu­do­wa­ny zo­sta­nie wia­dukt ko­le­jo­wy nad Pił­sud­skie­go, uli­ce Oto­liń­ska, Gra­nicz­na. Po­sze­rzo­ny zo­sta­nie wlot w al. Ja­na Pa­wła II, pow­sta­nie tak­że dru­gi pas Wy­szo­grodz­kiej na od­cin­ku od Po­dol­szyc do Imiel­ni­cy. Za­pla­no­wa­liś­my tak­że re­mont na­wierz­chni na sta­rym mo­ście przez Wi­słę, a tak­że bu­do­wę 13 ulic osie­dlo­wych. Bu­do­wa 25 ko­lej­nych ulic osie­dlo­wych bę­dzie w fa­zie pro­jek­to­wej. Za­koń­czy się bu­do­wa dróg do­ja­zdo­wych do no­wej prze­pra­wy mo­sto­wej – mó­wił Mi­ro­sław Mi­lew­ski. W przy­szłym ro­ku roz­pocz­nie się bu­do­wa ob­wod­ni­cy pół­noc­no – za­chod­niej, któ­ra ma po­łą­czyć Or­len z Bo­ry­sze­wem.

To jed­nak nie wszyst­kie przed­sięw­zię­cia za­pla­no­wa­ne na przy­szły rok. Pow­sta­ną przed­szko­la na Po­dol­szy­cach i w Cie­cho­mi­cach, roz­bu­do­wa­ne zo­sta­ną tak­że pla­ców­ki przy Ko­ściusz­ki i Pa­dlew­skie­go. Urząd Mia­sta za­mie­rza w przy­szłym ro­ku wy­bu­do­wać tak­że kil­ka przysz­kol­nych bo­isk, Or­li­ka, do­koń­czyć park na Po­dol­szy­cach i wy­bu­do­wać dwa no­we pla­ce za­baw w in­nych re­jo­nach mia­sta. Za­koń­czy się tak­że bu­do­wa ak­wa­riów w ogro­dzie zo­o­lo­gicz­nym, a przy ha­li wi­do­wi­sko­wo – spor­to­wej upa­mięt­nio­ne zo­sta­nie miej­sce wi­zy­ty pa­pie­ża Ja­na Pa­wła II. W pro­jek­cie przy­szło­rocz­ne­go bu­dże­tu zna­laz­ły się rów­nież środ­ki na współ­fi­nan­so­wa­nie bu­do­wy no­wej ko­men­dy po­li­cji, roz­bu­do­wę mo­ni­to­rin­gu ulic na Po­dol­szy­cach, eta­ty dla dziel­ni­co­wych oraz do­dat­ko­we pa­tro­le. Zmo­der­ni­zo­wa­na zo­sta­nie przy­chod­nia przy uli­cy Re­ja, a mia­sto bę­dzie kon­ty­nu­o­wa­ło do­tych­cza­so­we pro­gra­my zdro­wot­ne. Au­to­rzy pro­jek­tu bu­dże­tu pa­mię­ta­li tak­że o Wi­śle Płock. Pił­ka­rze ręcz­ni w przy­szłym ro­ku do­sta­ną od mia­sta 2 mln zł, a noż­ni – 7 mln zł.

65 mln zł na in­we­sty­cje uda­ło się po­zy­skać ze środ­ków unij­nych, ale Mi­ro­sław Mi­lew­ski li­czy na po­zy­ska­nie ko­lej­nych pie­nię­dzy na pro­jek­ty, któ­re cze­ka­ją jesz­cze na roz­pa­trze­nie: – Bę­dzie­my też skła­dać wnio­ski o środ­ki z pro­gra­mów kra­jo­wych. Li­czę mię­dzy in­ny­mi na do­fi­nan­so­wa­nie bu­do­wy li­nii tram­wa­jo­wej. Co­raz głoś­niej mó­wi się o tym, że rząd po­wi­nien do­fi­nan­so­wy­wać roz­bu­do­wę już ist­nie­ją­cych li­nii i bu­do­wę no­wych – mó­wi M. Mi­lew­ski.

W przy­szłym ro­ku bę­dzie kon­ty­nu­o­wa­ne za­gos­po­da­ro­wa­nie na­brze­ża wi­śla­ne­go: – Na od­cin­ku od So­bót­ki do pla­no­wa­ne­go wej­ścia do ogro­du zo­o­lo­gicz­ne­go prze­wi­dzia­nych jest kil­ka­na­ście przed­sięw­zięć. Je­śli nie uda nam się po­zy­skać środ­ków na ich re­a­li­za­cję, bę­dzie­my sta­ra­li się za­chę­cić do współ­pra­cy pry­wat­nych par­tne­rów. Zo­sta­ną na tym od­cin­ku wy­ko­na­ne na­wierz­chnia spa­ce­ro­wa oraz in­fra­struk­tu­ra po­trzeb­na do usług pro­wa­dzo­nych przez pry­wat­nych przed­się­bior­ców – tłu­ma­czył M. Mi­lew­ski.

Przy­szło­rocz­ny bu­dżet, w związ­ku z kam­pa­nią wy­bor­czą do sa­mo­rzą­du, mo­że zo­stać uchwa­lo­ny do koń­ca lu­te­go 2011 ro­ku. Czy bę­dzie wy­glą­dał tak, jak przed­sta­wił to Mi­ro­sław Mi­lew­ski, zde­cy­du­ją no­wi rad­ni.
AddThis:

Komentarze
#1 | III dnia listopad 25 2010 20:55:40
#2 | re dnia listopad 25 2010 20:58:16
#3 | bardzo ciekawe dnia listopad 26 2010 12:59:37
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:
Kod potwierdzający


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dzisiaj imieniny obchodzą
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward
Google +1
Tweetnij nas!
Kanały RSS
Patriotyczna nuta
Play
Radio - TV
  • TV Trwam
  • Radio Maryja
  • Niepoprawne RadioPL
  • Radio Wnet
  • Katolickie Radio Płock
  • Polskie Radio Armii Krajowej "Jutrzenka"
Najnowszy album
· ZO 2016
· Zobacz całą galerie
Losowa fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 308
· Najnowszy użytkownik: obogano
Średni ruch dzienny
Odwiedziło ogółem : 25453962
Strona działa od 4206 dni
6051 odwiedzających dziennie
25,453,962 unikalne wizyty